ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor de duidelijkheid hanteren wij voor onze cursussen en workshops algemene voorwaarden. Hierbij tekenen wij aan dat de Rotterdamse Fotografieschool geen vereniging, stichting en/of filantropische organisatie is die subsidie en/of sponsorgelden ontvangt.

Rotterdamse Fotografieschool Algemene Voorwaarden Cursussen en Workshops

1.0 Inschrijving
Door het inschrijven via het Inschrijfformulier verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden cursussen en workshops. De inschrijving is persoonsgebonden en kan uitsluitend gedaan worden via het website-inschrijfformulier. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus of workshop, tenzij anders vermeld.

2.0 Annulering
Annuleren van je inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Stuur uitsluitend een e-mail. Je annulering geldt pas wanneer deze per e-mail door ons is bevestigd. Tot 21 dagen vóór aanvang van de cursus of workshop kan je je schriftelijk afmelden zonder financiële consequenties. Bij annulering op een later tijdstip blijf je verplicht het volledige cursus/workshopgeld te betalen.

3.0 Restitutie
Cursus/workshop gelden worden niet gerestitueerd. Verhindering van de deelnemer tijdens de cursus/workshop geeft géén recht op restitutie.

4.0 Wissel
Drie weken voorafgaand aan een workshop of start van een cursus is je inschrijving definitief. Indien je verhinderd bent, kan je steeds iemand jouw plaats laten innemen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@rotterdamse-fotografieschool.nl. Inschrijvingen worden niet terugbetaald.

5.0 Betalingen
Facturen moeten uiterlijk twee weken voor de eerste dag van de cursus/workshop zijn voldaan. Twee weken voor aanvang van de cursus/workshop behouden wij ons het recht voor om een plaatsvervangende deelnemer toe te laten indien de betaling tegen die tijd nog niet op onze bankrekening is bijgeschreven. Van deze betaaltermijn kan afgeweken worden.

6.0 Algemeen
Wij behouden ons altijd het recht voor een cursus/workshop te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn (tenminste vier inschrijvingen voor een workshop en zes deelnemers voor een cursus).

Bij ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de cursusles /workshop per e-mail dan wel telefonisch dan wel per sms-bericht afgelast. Een nieuwe datum voor de cursus/workshop les/dag wordt je per e-mail medegedeeld.

De Rotterdamse Fotografieschool is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers tijdens de lessen op één van onze locaties.

Bij opmerkingen of klachten kan je uitsluitend contact opnemen door middel van een e-mailbericht.

In verband met het vroegtijdig samenstellen van de teksten op de website www.rotterdamse-fotografieschool.nl is het mogelijk dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd en docent afwijken van hetgeen eerder is gepubliceerd. Wel zijn wij verplicht een wijziging op verzoek te motiveren.

Onze cursussen en workshops worden het gehele jaar door georganiseerd. Met betrekking tot de planning kunnen wij niet altijd rekening houden met vakantie periodes.

Het is mogelijk dat tijdens een cursus/workshop foto’s worden gemaakt door een fotograaf. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals op één van onze websites, een brochure of flyer. Indien je hiertegen voorafgaand aan de cursus/workshop geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaan wij er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan je ook ter plekke de fotograaf kenbaar maken of je al dan niet gefotografeerd wenst te worden.

Het kan zijn dat foto’s die je maakt voor opdrachten, geplaatst worden op één van onze websites. Uiteraard altijd met naamsvermelding van de fotograaf. Indien je hiertegen voorafgaand aan de cursus/workshop geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaan wij er vanuit dat je hiermee akkoord gaat.

Alle voorgaande versies van deze voorwaarden cursussen/workshops komen hiermee te vervallen.

Versie 14 oktober 2021

EXTRA TOELICHTING

Een cursus tussentijds opzeggen, kan dat?
Je volgt een cursus bij de Rotterdamse Fotografieschool en wilt met de cursus stoppen. In de algemene voorwaarden is bepaald dat je bij het opzeggen van de overeenkomst het volledige cursusgeld moet betalen.

Opzeggen van een cursusovereenkomst is altijd mogelijk
Het opzeggen van een cursusovereenkomst is altijd mogelijk. Een cursist wil, om welke reden dan ook stoppen met een cursus, maar maakt zich zorgen over de kosten die hij/zij dan moet betalen aan de Rotterdamse Fotografieschool. Over de opzegmogelijkheid is sinds een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem (6 november 2012) duidelijkheid. Het hof kwalificeert de cursusovereenkomst als een overeenkomst van opdracht. Dit is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich met de andere partij, de opdrachtgever, verbindt. Met een cursusovereenkomst verbindt de organisatie zich tot het geven van onderwijs. Daarmee voldoet de cursusovereenkomst aan de wettelijke omschrijving van de overeenkomst van opdracht. De regels omtrent deze overeenkomsten zijn vastgelegd in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Meer specifiek staat in artikel 7:408 dat de opdrachtgever de overeenkomst altijd mag opzeggen.

Kosten bij opzegging
Het beëindigen van de overeenkomst betekent niet dat dit geheel kosteloos is. In de algemene voorwaarden van de Rotterdamse Fotografieschool die van toepassing zijn op de cursusovereenkomst is een beding opgenomen dat bij opzegging alsnog het volledige cursusgeld verschuldigd is. Deze bepaling wordt opgevat als een onmogelijkheid tot tussentijdse opzegging en is daarmee in strijd met artikel 7:408 van het Burgerlijk Wetboek (zo oordeelde het Hof Arnhem in de eerder genoemde uitspraak in 2012). Dit betekent dat een dergelijke bepaling kan worden vernietigd. Daarmee is de bepaling wellicht vernietigd, maar betekent niet dat de overeenkomst kosteloos kan worden opgezegd. De Rotterdamse Fotografieschool maakt dagelijks kosten om de cursussen te kunnen organiseren. In artikel 7:411 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de opdrachtnemer (de Rotterdamse Fotografieschool) aanspraak kan maken op een naar redelijkheid vast te stellen loon en onkosten. Gemaakte kosten moeten door de cursist vergoed worden. Als je na aanvang van de cursus je deelname tussentijds wilt beëindigen (en wij geen vervanger meer in jou plaats in de cursusgroep kunnen plaatsen) zal dat betekenen dat je het volledige cursusgeld moet betalen, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (12 april 2016). Een opleidingsinstituut heeft in die zaak, volgens het hof, wettig en overtuigend onderbouwd dat de kosten voor de opleiding reeds volledig waren gemaakt en dat er geen besparingen zijn geweest. De cursist moest in dat geval het volledige cursusgeld alsnog betalen.

Conclusie
Een cursusovereenkomst met de Rotterdamse Fotografieschool is gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht die je altijd kan beëindigen, maar helaas niet kosteloos. De Rotterdamse Fotografieschool heeft reeds kosten gemaakt om de cursus te kunnen organiseren voor de periode dat de cursus zal plaatsvinden.